MobTool

MobTool-hanke on jatkoa Tekesin Vamos-ohjelmassa rahoitetulle Mobilding-hankkeelle. MobTool-hanke perustuu rakennusteollisuuden tarpeeseen tehostaa tuotteeseen sidotun/sitoutuneen tiedon (tuotetieto) hyödyntämistä läpi koko rakennusprosessin. Hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka prosessin aikana kerättävää tietoa voidaan hyödyntää yksittäisen toimijan laadunvalvonnan apuna sekä koko toimitusketjun tehostamisessa. Tämän mahdollistamiseksi on rakennusprojektin aikana tuotettava riittävä määrä hyödynnettävää tietoa. Tässä hankkeessa keskitytään erityisesti tiedon jalostamiseen ja analysointiin. Tiedon keräämisessä ja jakamisessa hyödynnetään Mobilding -hankkeessa kehitettyjä mobiiliteknologioita hyödyntäviä lähestymistapoja.

Hankkeessa kehitetään olemassa olevaan keskitettyyn tiedonhallintajärjestelmään toimintoja, joiden avulla tietoa voidaan analysoida välittömästi ja tämän perusteella huomauttaa automaattisesti sekä asiasta vastuussa olevia että tätä tietoa toiminnassaan hyödyntäviä tahoja. Hankkeessa ei pyritä päätöksenteon automatisointiin, vaan pyritään tuottamaan ja analysoimaan reaaliaikaisesti riittävä määrä informaatiota, jota voidaan käyttää päätöksenteon tukena. Liiketoiminnallinen näkökulma sisällytetään osaksi hankkeen tarkasteluja.

Hankkeen päättyessä kutakin eri osa-aluetta on pilotoitu niille sopivissa, todellisissa käyttökohteissa. Pilotit laajenevat loppua kohden niin, että aikaisemmin jo pilotoidut osa-alueet otetaan mukaan myöhempiin pilotteihin.

Hankkeessa tavoiteltavat hyödyt:

  • Mobiiliteknologian uudet hyödynnystavat rakennusteollisuudessa
  • Virhekustannusten pienentäminen
  • Häiriöiden ennakoiminen ja välttäminen
  • Rakennustiedon jalostaminen
  • Laadunvalvonnan edistäminen
  • Päätöksenteon avustaminen

MobTool-hanke kestää 1.7.2008 - 31.12.2010.