Interaktiivinen Online virtuaaliopetusjärjestelmä

Johdanto

Projektissa on toteutettu järjestelmä, jonka avulla opiskelijat voivat lähettää reaaliaikaisesti palautetta ja esittää kysymyksiä opettajalle sekä arvioida parhaillaan käynnissä olevaa esitystä. Opiskelija käyttää palvelua Internet-selaimen kautta ja itse järjestelmä on asennettu erilliselle WWW-palvelimelle. Rakenne on kuvattu kuvassa 1. Järjestelmän tarjoituksena ei ole mahdollistaa ns. ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua vaan sitävastoin tukea opettajan ja opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta perinteisten luentojen aikana.

Hankkeen tavoitteena on lisätä opettajan ja opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta opetustilanteen aikana nykyaikaisin teknologisin keinoin. Tämän mahdollistaa anonyymiteetin salliva alusta, jonka avulla opiskelijat voivat joko kommunikoida keskenään tai lähettää kommenttejaan opettajalle.

Suurin hyöty toteutetusta järjestelmästä saavutetaan massakursseilla, joissa luennoille osallistutaan aktiivisesti. Tällaisilla kursseilla opettajan ja opiskelijoiden vuorovaikutus on perinteisesti melko vähäistä, jota toteutetulla järjestelmällä pyritään muuttamaan. Suurimman ongelman kuitenkin massakursseilla aiheuttaa PDA-laitteiden ja kannettavien tietokoneiden vähäisyys opiskelijoiden keskuudessa. Alkuperäisessä järjestelmässä jokainen online-opetukseen osallistuva opiskelija tarvitsee käyttöönsä joko kannettavan tai PDA-tyyppisen langattomalla verkkoyhteydellä varustetun laitteen käyttääkseen palvelua luennon aikana.

Ongelmaa laitteiden vähäisen määrän suhteen on pyritty ratkaisemaan toteuttamalla järjestelmään tekstiviestirajapinta, jonka avulla käyttäjät voivat antaa palautetta myös matkapuhelimillaan. Tekstiviestipalvelin on yksi järjestelmän tietoliikennerajapintamoduuleista, ja sen yhdistäminen onnistuu vaivattomasti.

Kuva 1: Järjestelmän rakenne
[Järjestelmän rakenne]

Oppimisympäristö

Järjestelmä koostuu itsenäisistä osista, joita luennoitsija voi valintansa mukaan hyödyntää esityksensä aikana. Järjestelmään on tällä hetkellä toteutettuna seuraavat moduulit:

Opetusmateriaalin jako
Opettaja voi jakaa haluamansa opetusmateriaalin palvelimelle. Opiskelijoilla on vapaa pääsy jaettuun materiaaliin.
Palautejärjestelmä
Palautejärjestelmän avulla opiskelija voi antaa luennoitsijalle palautetta tai esittää aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Luennoitsija voi joko seurata mahdollisesti esiin tulevia kysymyksiä luentonsa aikana tai vastata niihin esityksen jälkeen.
Luennon arviointi
Opiskelijat voivat yksinkertaisin arvosanoin arvioida luennoitsijan määrittelemää asiaa, kuten luennon selkeyttä, esityksen tasoa,...
Quiz
Luennoitsija voi etukäteen laatia kysymyksiä opiskelijoille, joihin he voivat vastata luennon päätyttyä. Tällä voidaan kontrolloida esim. opetuksen tehokkuutta välittömästi luennon jälkeen tai järjestää opiskelijoille pistokokeita.

Koska jokainen järjestelmän moduuleista on toteutettu itsenäisenä osanaan, on uusien toimintojen lisääminen melko vaivatonta. Kuvassa 2 on esitetty esimerkki interaktiivisesta luennosta. Tällöin esityksen lisäksi opiskelijoiden nähtäväksi voidaan heijastaa haluttaessa palautefoorumi sekä arviontilomakkeen kautta lähetetyt tulokset.

Kuva 2: Ruudunkaappaus, interaktiivinen esitys
[Ruudunkaappaus]

Opiskelijoiden käyttöliittymä


Kuvassa 3 on esitetty opiskelijoille suunnattu käyttöliittymä PDA-laitteen näytöllä. Koska laitteen näyttö on melko pieni, on kiinnitettävä huomiota pelkistettyyn sisältöön, joka kuitenkin sisältää kaiken vaadittavan informaation.

Kuva 3: Ruudunkaappaus, opiskelijan käyttöliittymä
[Ruudunkaappaus]

Projektiryhmä

Käyttäjätutkimukset

Käyttäjäpalaute, WAWC'03-konferenssi

Teknologia opetuksen tukena -kysely (1/2)
Teknologia opetuksen tukena -kysely (2/2)