Broadcast-lähetys

Broadcast- eli yleislähetys on tarkoitettu joko kaikille verkon koneille tai tietyn aliverkon koneille. IPv4-osoitteen konetunnistusbitit ovat tuolloin kaikki ykkösiä esim. perus C-luokan verkossa 192.168.1.0/255.255.255.0 broadcast osoite on 192.168.1.255, mutta jos on C-luokan verkossa on käytetty aliverkkoja esimerkiksi edellisessä tapauksessa 192.168.1.0/255.255.255.128 on broadcast osoiteet 192.168.1.127 ja 192.168.1.255 (huom kaksi aliverkkoa)

Flash-muistikortti

Flash-muisti on puolijohdemuisti, joka voidaan sähköisesti tyhjentää ja uudelleen ohjelmoida. Flash-muisti on haihtumaton muistityyppi, jossa tieto säilyy jopa 10 vuotta, vaikka virta kytkettäisiin pois. Muistissa ei ole liikkuvia mekaanisia osia, joten se on käytettäessä äänetön.

GPS - paikannusjärjestelmä

GPS eli Global Positioning System on Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä ja rahoittama satelliittipaikannusjärjestelmä, viralliselta nimeltään Navstar GPS. Se on nykyään yleisimmin käytetty GNSS-järjestelmä (Global Navigation Satellite System). GPS-paikannus perustuu siihen, että satelliitit lähettävät atomikellon ajan ja navigaatiosignaalin, jonka GPS-laite vastaanottaa. GPS-laite vastaanottaa samanaikaisesti useasta satelliitista signaalia. Satelliitteja tulee olla vähintään neljä, jotta paikannus voidaan suorittaa.

Internetin nimipalvelu eli DNS

Yksi Internetin keskeisimmistä palveluista on nimipalvelu eli DNS, jonka tehtävänä on yhdistää koneen looginen IP -osoite ja sitä vastaava konenimi. Nimipalvelu tarjoaa hierarkkiset ja hajautetut nimi- ja osoitekäännöspalvelut sekä nimi- ja osoitepari-hallintapalvelut.

Internet protokolla eli IP

Verkkokerroksella toimiva, reititettävä Internet protokolla eli IP on osa TCP/IP perhettä ja sen tehtävänä on tarjota verkkoliikenteen tietopakettien siirrossa tarvittavat peruspalvelut, joiden varaan TCP/IP- verkot rakentuvat. Internet protokollan tehtävä on välittää paketteja verkon solmujen välillä, riippumatta tiedon siirron fyysisestä toteuttamisesta.

IPTV = Internet Protocol Television

Suurikapasiteettisen laajakaistaverkon välittämä Internet-protokollaan perustuva televisio. Tarjoaa monesti myös muita palveluja, kuten VoIP:n ja muun Internetin käytön.

Internet protokollan versio 4 eli IPv4

Internet protokollan versio 4 (IPv4) on ensimmäinen ja käytetyin maailmanlaajuisten Internet-yhteyksien protokolla. Sen tarjoamat IP-osoitepalvelut rajoittuvat 32 bittisen osoitteen käyttöön ja IP-osoitteiden historialliseen jako- ja käyttöpolitiikkaan. Tiedon siirron aikana vastaanottajalta ei odoteta kuittausta, eikä kuljetettavan tiedon eheyttä tarkisteta.

Internet protokollan versio 6 eli IPv6

Internet protokollan versio 6 (IPv6) on kehitetty IPv4 osoiteavaruuksien loppumisongelman ratkaisemiseksi ja sen suunnittelussa on pyritty huomioimaan myös reaaliaikaisen liikenteen vaatimukset, sekä käyttäjän tietoturva. IPv6 -protokollan laajan osoiteavaruuden mahdollistaa sen 128 bittinen osoitteen muodostus, tämän lisäksi osoitteet ja niiden luokkajako poikkeavat IPv4 -versiosta.

ISDN = Integrated Services Digital Network

on digitaalinen monipalveluverkko. Se on suunniteltu digitaaliseen puheen ja datan siirtoon tavallisissa puhelinlinjoissa. ISDN:n yhteysnopeudet ovat yleensä 64-128 kbit/s. Asiakas tarvitsee puhelinliittymän. ISDN:n myötä puhelinyhteyksiä tulee kaksi, toinen perinteiselle puhelimelle ja toinen tietoliikenneyhteyksiä varten.

Kenttäväylä, fieldbus

on teollisuudessa käytössä oleva tiedonsiirtoprotokollien perhe, jota käytetään hajautetussa reaaliaikaisessa tiedonsiirrossa. Standardi IEC 61158. Kenttäväylää kuvaavia ominaisuuksia ovat mm. digitaalisuus, sarjamuotoisuus ja kaksisuuntainen kommunikointi.

Multicast-lähetys

Multicast- eli monilähetys on tarkoitettu useamman vastaanottavan koneen ryhmälle ja osoitteena käytetään, IPv4:ää käytettäessä, D-luokan IP-osoitetta, jolloin osoitteista ei eroteta verkko- ja laiteosaa erikseen. Multicast-lähetyksessä kerrotaan ryhmän jäsenet etukäteen laitteelle, joka toimii ryhmän ja tietoliikenneverkon välisenä yhdyskäytävänä.

Pakettikytkentä

Pakettikytkentä on tiedonsiirtomenetelmä, jossa data pilkotaan pienempiin paketteihin siirtoa varten. Datapaketit sisältävät varsinaisen datan lisäksi kontrolli-informaatiota, jonka avulla paketit voidaan esim. järjestää takaisin oikeaan järjestykseen vastaanottopäässä. Kohteen ja lähteen välille ei varata kiinteää tiedonsiirtokanavaa, vaan paketit välitetään verkon yli kohteeseen osoitteen perusteella eri solmujen kautta. Solmujen on tiedettävä verkon tila, jotta paketit voidaan lähettää 'oikeaa' reittiä.

PIR = Personal Information Repository

tiedonvälitysratkaisu ja dokumenttipalvelu, yleiskäyttöinen ratkaisu turvalliseen tiedonvaihtoon organisaatioiden ja asiakkaiden välillä. PIR dokumenttipalvelu perustuu asiakkaan omassa hallinnassa olevaan tietovarastoon, joka voi sijaita joko omassa tietokoneessa tai palvelimella. (VTT:n kehittämä)

RSS = Really Simple Syndication

RSS on joukko verkkosyötemuotoja, joita käytetään usein päivittyvän digitaalisen sisällön julkaisemiseen. Tällaista sisältöä ovat esimerkiksi blogit, uutiset ja podcastit.RSS:n avulla saa nopeasti tiedon www-sivustoilla tapahtuneista muutoksista tarvitsematta jatkuvasti erikseen tarkkailla sivustoa.

Siirtotiet

Siirtoteiden kautta välitetään tietoa pitkiäkin matkoja. Siirtoteitä on sekä johtimellisia (esim. koaksiaalikaapeli, parikaapeli ja valokuitu) tai langattomia (mikroaallot, infrapuna ja satelliittilinkit). Siirtotiet voidaan jakaa johtimellisiin ja johtimettomiin siirtoteihin.

TCP/IP protokollaperhe

TCP/IP(Transmission Control protocol/Internet Protocol)-protokollaperhe muodostuu useista eri tarkoituksiin suunnitelluista protokollista. Perheen jäsenet voidaan jakaa käyttötarkoituksensa mukaan sovellus-, kuljetus-, verkko- ja siirtoyhteysprotokolliin. TCP/IP protokollaperheen tehtävänä on tarjota, useimmista pienemmistä verkoista koostuvalle maailmanlaajuiselle verkolle, tarvittavat liikennöinti- ja viestienvaihtosäännöt.

Unicast-lähetys

Unicast-lähetys on yksittäiselle vastaanottavalle koneelle tarkoitettu täsmälähetys. Reitittimet toimittavat unicast-osoitteella lähetetyt paketit yleensä lyhintä reittiä (riippuen TOS-kentän arvosta jos tuettu) vastaanottajalle. vastaanottajan koneeseen viitataan käyttämällä sen IP-osoitetta, esimerkkinä IPv4-osoite 192.168.192.40.

XML - kieli

XML (lyhenne sanoista eXtensible Markup Language) on merkintäkieli tai standardi, jolla tiedon merkitys on kuvattavissa tiedon sekaan. XML-kieltä käytetään sekä formaattina tiedonvälitykseen järjestelmien välillä että formaattina dokumenttien tallentamiseen. XML-kieli on rakenteellinen kuvauskieli, joka auttaa jäsentämään laajoja tietomassoja selkeämmin. XML kieli on HTML kieltä edistyneempää, koska se jäsentää tiedon koneen ymmärtämään muotoon.

Yhteydellinen kommunikointi

Yhteydellinen kommunikointi vaatii yhteydenmuodostuksen kommunikoivien osapuolten välille ennen varsinaista datasiirtoa Esimerkkinä tästä voidaan mainita vaikkapa puhelinkeskustelu

- yhteydellisessä kommunikoinnissa lähetetään datapaketteja tietyssä järjestyksessä ja odotetaan kuittauksia näiden perillemenosta – jos paketti katoaa, syntyy virhetilanne ja lähetys uusitaan

Yhteydetön kommunikointi

yhteydetön tiedonsiirto ei pidä lukua lähetysten välisestä järjestyksestä eikä takaa perillemenoa

NFC / etätunnistus

NFC - (Near Field Communication) on RFID:hen pohjautuva radiotaajuisen etätunnistuksen hyvin lyhyillä etäisyyksillä mahdollistava tekniikka. Suurin ero RFID:hen on se, että NFC-laite voi toimia sekä lukijalaitteena että tunnisteena, toisin kuin perinteiset RFID-laitteet. NFC on vasta yleistymässä oleva tekniikka, mutta sitä on suunniteltu käytettäväksi erityisesti matkapuhelinten yhteydessä liittämällä puhelimiin NFC-ominaisuudet.

Yhteys perustuu sähkömagneettiseen induktioon radiotaajuuden ollessa 13,56 MHz. Tiedonsiirtonopeus voi olla 106, 212 tai 424 kbit/s, joka soveltuu pienten tietomäärien siirtoon. Suurempia tietomääriä käsiteltäessä NFC:tä voi käyttää avaamaan yhteys, jossa varsinainen tiedonsiirto hoidetaan esimerkiksi Bluetoothilla. NFC-protokollan mukaisessa kommunikaatiossa on aina kaksi osapuolta. Osapuolet ovat niin sanottu aloitteentekijä (engl. initiator) sekä kohde (engl. target). Aloitteentekijä nimensä mukaisesti aloittaa tiedonsiirron, minkä lisäksi se vastaa kommunikoinnista koko tiedonsiirron ajana. Kohde sen sijaan toimii passiivisena osapuolena vastaten aloitteentekijältä saamiinsa pyyntöihin.

NFC:n standardoinnista vastaa vuonna 1961 perustettu Ecma International -järjestö. NFC ja sen toiminnot on kuvattu standardeissa ISO 18092 sekä ISO 21481. Lisäksi NFC on yhteensopiva ISO 14443 -standardin kanssa, joka määrittelee yleisesti 13,56 MHz taajuudella toimivien kontaktittomien älykorttien ominaisuudet ja tiedonsiirron. (tietolähde: Wikipedia)


ct30a2001