meta data for this page
  •  

Räsänen Esa-Pekka

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenteessä kyse on tiedon liikkumisesta enenevässä määrin digitaalisessa muodossa tänä päivänä. Liikennetta voi esiintyä suoraan kahden päätelaitteen välillä tai verkoissa, jotka koostuvat palvelimista, lähettimistä, reitittimistä, vastaanottimista jne. Keskeisessä roolissa ovat myös tietoliikenneyhteydet - kiinteät tai langattomat ja niiden käyttöön liittyvät protokollat. Standardit ovat näin ollen myös tärkeitä. Tietotekniikka on osa lähes jokaista elämän osa-aluetta nykyään ja käyttämämme tieto on verkossa, joten tietoliikenteen ja sen yhteyksien merkitys korostuu. Viime aikoina erityisesti huomiota on kiinnitetty myös tietoturvaan liittyen eri palveluihin.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: Johdatuksessa aiheeseen korostuivat omat huomiot eri trendeistä: mobiililaitteet, verkkoliikenteen kasvu, jne., mikä sai pohtimaan muutosta omissa kulutustottumuksissa viime vuosien aikana.

Standardit, protokollat, rajapinnat

Verkko - yhdistävä teknologia - käyttäjä

Päätelaitteiden kirjo

Verkot voidaan jakaa käyttö- ja sovellusalueen tai tyypin mukaan. Kommunikoinnin muodot taas määräytyvät päätelaitteen käytön kautta.

Kommunikointimalli: kuvaus tietoliikenneprosessista - lähde, lähetin, siirtojärjestelmä, vastaanotin, kohde ja niiden eri osatehtävät.

Tiedonsiirtomalli

Kerrosarkkitehtuuri: kerrokset osakokonaisuuksia, pienemmät osat mahdollistavat paremman hallittavuuden (muutos yhteen kerrokseen ei saisi vaikuttaa toiseen), TCP/IP (kolme kerrosta) eniten käytetty, moduulit

Protokollarkkitehtuuri: säännöt ja käytänteet, jotka mahdollistat rinnakkaisten kerrosten kommunikoinnin - syntaksi, merkitys, ajoitus.

OSI & TCP/IP

Luentopäivä 2:

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4:

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

  1. Mitä haasteita liittyy saman sisällön toistamiseen yhtäaikaisesti kahta eri kanavaa pitkin? Esim. Jääkiekko-ottelun näyttäminen suorana tv:ssä ja internet-palvelussa.
  2. Eri sovelluksia käytetään eri laitteilla ja erilaisten tietoliikenneyhteyksien päässä, kuinka se huomioidaan sovelluksissa?
  3. Miten saman palvelun jakeluun vaikuttaa esim. useiden protokollien rinnakkainen käyttö?

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

Kotitehtävä 3

Etsi toisessa kotitehtävässäsi valitsemissasi siirtotieratkaisuiissa käytetty koodaus- ja kanavointitapa.

Viikoittainen ajankäyttö

  • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

  • Luentoviikko 2
  • Luentoviikko 3
  • Luentoviikko 4

Pääsivulle