Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenne merkitsee minulle helppoutta päästä käsiksi kulloinkin haluamaani tietoon, tietoteknisten laitteiden ja sovellusten välistä kommunikointia sekä merkittävää teknologista kehittymistä viimeisten 10 vuoden aikana. Tietoliikenne(tekniikka) muuttuu kokoajan enemmän ja enemmän integroiduksi osaksi ihmisten elämää jolloin siitä seuraa tietynlainen riippuvuussuhde. Tietoliikenne tulee koko ajan kehittymään enemmän ajasta ja paikasta riippumattomaksi joka mahdollistaa syvemmän integraation niin vapaa-ajalla kuin työelämässä. Oma ymmärrykseni tietoliikenteestä syvemmällä tasolla rajoittuu tällä hetkellä erittäin pelkistettyihin asioihin joista avainsanoina voisi olla: internet, sosiaalinen media, Wlan, reititin, hub, serveri, päätelaite, SaaS, pilvipalvelut, Iphone.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

Ensimmäisen luentopäivän materiaalia oli melko paljon mutta siinä oli hyvin kuvattu tietoliikenteen moninaisuutta. Luentomateriaalissa käytiin läpi tietoliikennettä yleisesti, kerrosmalleja ja protokollaa. Tietyt termit ja lyhenteet mitä materiaalissa esiintyi, olivat jo entuudestaan tuttuja. Kuitenkin niiden syvällisempi merkitys avautui vasta materiaaliin tutustuessa. Esimerkkinä voisi mainita TCP/IP-arkkitehtuurin johon nykyinen internet perustuu. Luentomateriaali ja luento avasi myös hyvin kerrosmallia/kerrosarkkitehtuuria mihin myös TCP/IP kuuluu. Tällä pyritään mielestäni hyvin kuvaamaan sitä, miten kommunikointi eri järjestelmien välillä tapahtuu ja miten tieto liikkuu.

Mielestäni 3 kerroksen teoreettinen malli oli hyvin havainnollistettu ja se avasi tiedon siirtoa ja sen arkkitehtuuria (verkko, kuljetus ja sovelluskerros). Mielenkiintoista on myös ajatella, minkälaista tietoa sovellusten ja päätelaitteiden välillä liikkuu. Esimerkkinä datan siirtäminen lähettäjältä vastaanottajalle. Jos sitä ajatellaan edellä mainitun kerrosmallin pohjalta, jokaisen kerroksen paketit sisältävät sekä dataa että ohjausinformaatiota.

Eri lyhenteet ja kokonaiskuvan hahmottaminen jäivät vielä vähän avoimiksi ja niiden oppimiseen täytyy vielä panostaa enemmän. Hyvää oli melko käytännön läheinen lähestymistapa selitettäviin asioihin sekä asioiden ja niiden yhteyksien kuvaaminen havainnollistaminen.

Luentopäivä 2:

Toisessa luentopäivässä käytiin läpi tarkemmin kerrosmallia (TCP/IP), tiedonsiirron perusteita ja erilaisia siirtoteitä.

Luentopäivä 3:

Kolmannessa luentopäivässä käytiin läpi linkkejä. Erityisesti keskityttiin aamupäivällä tiedon välitykseen (direct, point to point ja multi point). Tämän jälkeen mentiin tarkempaan tarkasteluun kuten frekvensseihin, kaistan leveyteen ja signaaliin sekä sen muodostumiseen. Signaaleja havainnollistettiin Fourierin analyysilla ja sine aalloilla. Näiden lisäksi luennolla pyrittiin kuvaamaan analogisen ja digitaalisen signaalin eroa ja sitä, miten ne liikkuvat ja mikä verran esim. kaistaa ne vaativat ja miten niiden vastaanottaminen poikkeaa toisistaan.

Minulle jäi vielä melko epäselväksi signaalin tarkastelu mutta käytettyjen termien avaaminen auttoi kyllä ymmärtämään aihepiiriä. Signaalien koodaamistakin täytyy vielä itsenäisesti tarkentaa koska luennolla aihe jäi vielä vähän epäselväksi.

Luentopäivä 4:
Luentopäivä 5:
Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.