meta data for this page
 •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Ennakkotehtävä 1. TCP/IP , WLAN , LAN ,2G/3G/(4G),Internet ,UDP , Data , Tietoturva , Reititin Tietoliikennetekniikka on datan siirtoa eri tekniikoita hyväksikäyttäen. Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: -

Luentopäivä 2: Kerrosmalli. Tietoliikenne yleisesti.

Luentopäivä 3: Eri tiedonsiirtomenetelmät. Analoginen / Digitalinen signaali. Erilaiset tiedonsiirt standardit.

Luentopäivä 4: ADSL,ISDN,LAN, 56.6k/modem erilaiset verkkotyypit. Protokollamalli → kerrokset ja protokollat. Asioiden yhdistäminen kokonaisuuksiksi

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa. Kotitehtävä 1.

Kotitehtävä 2.

Lähiverkko - LAN

LAN käyttämä teknologia on vieläkin Ethernet , joka mahdollistaa 10 mbps - 10 gbps nopeuksisen tiedonsiirron lähiverkossa. Tätä jos vertaa tämänkin päivän internet liittymiin , voi huomata hyödyn , jonka lähiverkon käytöstä saa. Lähiverkko mahdollistaa suurinopeuksisen tiedonsiirron. Ilman lähiverkko vaikeutuisi työskentely monessa yrityksessä huomattavasti , jos tarvisi olla muiden epävarmempien verkkoratkaisujen armoilla. Video/Kuvatiedostojen lähettäminen internetin yli 10 metrin päähän veisi huomattavasti ja turhaan kaistaa , kun sen voi hoitaa käden käänteessä lähiverkon yli. Lähiverkko on myös hyödyllinen kotiympäristössä , jossa kotimedian verkottuminen helpottaa elämää. On helppoa käydä tallentamassa tietokoneelle kuvia ja siirtyä olohuoneeseen katsomaan niitä , jos olohuoneen mediatietokoneen johdot ovat mallillaan. Myöskin tulostaminen helpottuu huomattavasti , kun ei tarvitse tulla juuri sille tietylle koneelle tulostelemaan. Myös monet koulujen verkot , sekä palvelinfarmien verkot hyötyvät lähiverkosta huomattavasti niiden suuren kapasiteetti vaatimusten takia.

LAN-arkkitehtuurin kehitys on myös mahdollistanut halvan tiedonsiirron. Tiedonsiirtomenetelminä langallisessa LAN-arkkitehtuurissa käytetään (pari- ja koaksaalikaapelit , optinen kuitu). Tiedonsiirto tapa eli Topologia voi taas vaihdella. Käytetään , joko väylä , puu , rengas ,tähti tai langaton topologiaa.Jokaisella topologialla on oma käyttötarkoituksensa ja hyvät puolensa. Langaton LAN on mahdollistanut ilmatien hyödyntämisen verkon suunnittelussa. Siinä maaston rajoitteet eivät ole enää samalla tavalla ongelmia. WLAN eli langattoman lähiverkon parhaimpia puolia on juurikin liikkuvuus , tilapäisyys ja vaikeiden johdotuksien puute. WLAN myös mahdollistaa toimivan koulussa toimivan verkon , jossa jokaisen ei tarvitse laittaa johtoa kiinni ollakseen verkossa. Pelkkä hiirellä klikkaus riittää jos on toimiva WLAN vastaanotin.

LAN:eja voi myöskin sillata jolloin luotettavuus paranee. Toisen ollessa viallinen voi toiminta toisessa jatkua. Laitteiden määrä kuitenkin kasvaa huomattavasti ja suorituskyky pienenee. Eli loppujen lopuksia kysymys on halutaanko luotettavuutta vai suorituskykyä verkolta.

Tehtäväkuvaus: Kotitehtävä 3.

MAC- protokollaa tarvitaan LAN verkoissa siirtoteiden kapasiteetin tehokkaaseen jakamiseen ja hallintaan. LAN verkossa on yleensä useita käyttäjiä jakamassa kapasitettia. MAC-protokolla toimii keskitetyn hallinnan periaatteella , eli se asettaa tiedonsiirtoon prioriteetteja , varaa kapasiteettia ja mahdollistaa ohitukset. MAC voidaan toteuttaa monella eri tapaa , joka vaihtelee valitun topologian mukaan. Valittu tapa on kuitenkin aina kompromissi suorituskyvyn , monimutkaisuuden ja kustannuksien välillä.

MAC-protokolla voi olla synkroninen tai asynkroninen. Synkroninen käyttää staattista kapasiteetin varausta , kun taas asynkroninen dynaamista. Ansynkroninen on usein parempi tapa jos verkossa on useita koneita.

MAC - linkki

Tehtäväkuvaus: Kotitehtävä 4.

Tiedonsiirto LAN:ssa LAN:iin kuuluu OSI kerrosmallin kaksi kerrosta , eli Fyysinen ja linkkikerros. Linkkikerros muodostaa yhteyden haluttuun määränpäähän MAC-protokollan avulla. Linkkikerroksen vastuulla ovat myös vuon valvonta ja virheenkorjaus. Fyysinen kerros puolestaan hoitaa bittien siirron eteenpäin , sekä koodaa lähetetyn signaalin. Vastapäässä puolestaan Fyysinen kerros purkaa signaalin ja siirtää sen kerrosmallissa ylöspäin. Linkkikerros kokoaa saadun datan kehyksiksi yhdessa osoitteiden ja virheenkorjauksen kanssa. Fyysisen kerroksen toimenkuvaan kuuluu myöskin synkronointi. Fyysinen kerroksen tehtävänä on myös valita oikea topologia ja siirtotie. (Topologia = tiedonsiirto tapa , verkkomuoto)

Tehtäväkuvaus: Kotitehtävä 5.

Valitsin Koulun tietoverkon pohdinnan aiheeksi. WLAN tyyppinen ratkaisu on koulun kaltaisessa rakennuksessa mielestäni kaikkein toimivin. Koulussa liikkuvuus on todella tärkeässä osassa. WLAN kuitenkin rajoittaa verkkoa vielä jossain määrin sillä käyttäjiä on sillä usein todella monia ja sen tiedonsiirtokapasiteetti ei ole kuitenkaan aivan samalla tasolla kuin langallisten lähiverkkojen. Langattomassa tiedonsiirrossa haasteeksi tulee myös aina tietoturvan onnistuminen. Langallisessa tiedonsiirrossa tietoturvaongelmat voivat tulla samalla tapaa verkon sisältä , mutta langattomassa verkkoratkaisussa käyttäjät pääsevät aina liittymään vapaasti verkkoon. Siksi on syytä muistaa , että tarvittava valvonta on tarpeen , sillä langattomaan verkkoon voi liittyä paljon vapaammin jolloin voi tulla kapasiteettitarpeeseen huomattavia piikkejä. Heijastumiset , verkon kanto-alueet , virheenkorjaus ja kapasiteetti ovat merkittävässä roolissa verkon onnistumisen suhteen.

Viikoittainen ajankäyttö

Luentoviikko 1

    o
     Lähiopetus 0 h
    o
     Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
    o
     Kotitehtävien tekoa 0 h
 *
  Luentoviikko 2
     
  o
     Lähiopetus 7 h
    o
     Valmistautumista lähiopetukseen 1 h
    o
     Kotitehtävien tekoa 0 h
 *
  Luentoviikko 3
  o
     Lähiopetus 7 h
    o
     Valmistautumista lähiopetukseen 1 h
    o
     Kotitehtävien tekoa 1 h
 *
  Luentoviikko 4
  o
     Lähiopetus 5 h
    o
     Valmistautumista lähiopetukseen 2 h
    o
     Kotitehtävien tekoa 5 h

Palaute

Minimissään menty kotitehtävien ja itsearvioinnin kanssa. Hyvää kyllä kotitehtävissä aihepiirin yhtenäisyys.